Een afspraak maken? Hier vind u alle gegevens..

Bekkenzorgcentrum Buiter

Bekken­zorg­cen­trum Buiter
Zomerdijk 9E (B@16)
7942 JR Meppel
Tele­foon: 0522–226016

Routebeschri­jv­ing

Park­eren

Afspraak mak­en

U kunt bellen naar :0522–226016 voor het mak­en van een afspraak. Het­ty Smol­ders: 0523–616876 of 06–25065261. U kunt ook een mail sturen naar info@bekkenzorgcentrumbuiter.nl. Dan neem ik zo spoedig mogelijk con­tact met u op. Op het moment is er geen wachtli­jst. Meestal lukt het om bin­nen 1 week een afspraak te maken.
Wan­neer u bin­nen komt hoeft u zich niet te melden. U kunt direct in de wachtkamer plaat­sne­men. U wordt opge­haald. Denk er aan dat u een legit­i­matiebe­wi­js mee neemt eve­nals uw meest recente verzek­er­ings­be­wi­js. Gaarne ook een hand­doek meenemen.

Aan­meld­ings Formulier

Tarieven 2024

De behan­del­ing voor urin­ev­er­lies, door een gereg­istreerd bekken­fy­s­io­ther­a­peut, wordt ( deels en soms geheel)  ver­goed vanu­it de basisverzek­er­ing. Overige aan­doenin­gen wor­den alleen ver­goed wan­neer u aan­vul­lend bent verzek­erd. Wij hebben geen con­tracten meer met de zorgverzek­er­aars. U kri­jgt daarom, afhanke­lijk van uw zorgverzek­er­aar, een deel of een bepaald per­cent­age ver­goed. Het resterende deel betaald u zelf. De hoogte van het bij te betal­en bedrag varieert per verzek­er­aar. Informeren vooraf kan u behoe­den voor onverwachte ver­rassin­gen. Wan­neer u alleen een basisverzek­er­ing heeft ont­vangt u daarom een nota, die u zelf moet vol­doen. Onze rekenin­gen wor­den ver­zorgd door Infomedics. De dan geldende tarieven wor­den hieron­der ver­meld. Ook wan­neer u wel aan­vul­lend verzek­erd bent is het belan­grijk dat u voor het starten van de behan­del­ing, zich heeft lat­en informeren over hoeveel behan­delin­gen u ver­goed kri­jgt en welk deel er wordt ver­goed. Dit ver­schilt namelijk per pakket.

De duur van 1 sessie bekken­fy­s­io­ther­a­pie is 25 minuten. De eerste keer plan ik alti­jd 2 sessies achterelka­ar zodat we een goede start mak­en. Ik breng daar­voor ook 2 sessies in reken­ing. ( van bei­de sessies kri­jgt u een deel terug via uw verzek­er­aar, uit­er­aard alleen wan­neer u hier­voor verzek­ert bent).

U mag ook kiezen voor een sessie van 75 minuten of 100 minuten.  Geef van te voren aan wan­neer u hier­van gebruik wilt mak­en. (respec­tievelijk € 159 en € 212).

Voor mensen van ver zijn er ook tra­jecten af te spreken. ( 1 of 2malig een lan­gere sessie en mogelijkheid om via korte lijn vra­gen te stellen en of zoom­sessies). De pri­js ont­vangt u hier­van op aanvraag.

Mocht u uw afspraak niet kun­nen nakomen, gaarne deze 24 uur van te voren afzeggen. Anders zijn wij genoodza­akt u een reken­ing te sturen. ( een niet nagekomen reken­ing wordt niet ver­goed door uw zorgverzekeraar).

Dienst Pri­js
Algemene fys­io­ther­a­pie € 43,00
Bekken­fy­s­io­ther­a­pie (25 minuten) € 53,00
Bekken­fy­s­io­ther­a­pie (50 minuten) € 106,00
Een­ma­lig con­sult Dinda € 65,00
Pakket Din­da (8 weken, sessie van 1 uur) € 520,00
Toes­lag behan­del­ing aan huis € 14,00
Toes­lag behan­del­ing in inrichting € 14,00
Niet nagekomen afspraak € 53,00
Rap­portage naar der­den (kort) € 53,00
Pre- en of Post­Par­tum Check ( 50 minuten) € 106,00

Overige informatie

Huis­regels

Betal­ingsvoor­waar­den

Onze rekeningen worden verzorgd door Infomedics

Betal­ingsvoor­waar­den Infomedics: Uw zor­gaan­bieder heeft ons opdracht gegeven om onder zijn of haar uit­slui­tende ver­ant­wo­ordelijkheid de fac­turering en incas­so te ver­zor­gen voor zijn of haar dien­sten of behan­delin­gen. Wij nemen dit werk uit han­den van uw zor­gaan­bieder zodat uw zor­gaan­bieder meer tijd en aan­dacht voor u heeft. Als onderdeel van dat pro­ces nemen wij de vorder­ing die uw zor­gaan­bieder op u heeft van­wege dien­sten of behan­delin­gen over. U ont­vangt van ons de reken­ing voor de ver­leende dienst of het prod­uct. Om die reden kunt u slechts uit­slui­tend aan Infomedics betalen.

Uit­er­aard heeft uw zor­gaan­bieder aan ons de nodi­ge ver­plichtin­gen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behan­del­ing van (persoons)gegevens. De inricht­ing van het pro­ces is volledig in overeen­stem­ming met wet- en regel­gev­ing, ook waar het gaat om uw pri­va­cy. Con­form de instruc­ties van uw zor­gaan­bieder hanteert Infomedics de hier­naast staande betal­ingsvoor­waar­den jegens u. Deze voor­waar­den verk­laart Infomedics mede namens uw zor­gaan­bieder van toepass­ing voor alle dien­sten of behan­delin­gen die u van uw zor­gaan­bieder afneemt.

Klacht­en­re­gle­ment

Pri­va­cyregele­ment