Ons bloed­vaten­s­telsel kun­nen we heel goed vergelijken met een vast­gelopen motor­blok in een auto. Die in de olie moet wor­den gezet, om de weg weer op te kun­nen. Helaas is ons bloed­vaten­s­telsel niet alti­jd zo geolied (met Omega 3 olie & vit­a­mine K2/D3) als dat we zouden willen. Daar­naast zien we vaak dat aderen dicht­ges­libd zijn door plaque en/of cho­les­terolkristallen, waar­door het bloed zijn weg niet gemakke­lijk kan vinden.

Velen zullen de volgende klachten herkennen:

Lichaam bloedvatenstelsel - Omega 3 olie - Bekkenzorgcentrum Buiter

 • (chro­nis­che) vermoeidheid
 • pijn­lijke gewrichten
 • jicht
 • hoge bloed­druk
 • huid­prob­le­men als eczeem, acné etc
 • darm­prob­le­men
 • reuma
 • fibromyal­gie
 • overgewicht
 • dia­betes type II
 • hersen­gere­la­teerde aan­doenin­gen als Autisme, ADHD, Alzheimer, Parkinson

Door die “opstop­pin­gen” in de bloed­baan stroomt het bloed niet soe­pel door de aderen, met als gevolg dat voed­ingsstof­fen min­der goed ver­vo­erd wor­den naar de orga­nen. Ter­wi­jl die juist zo belan­grijk zijn om ons lichaam goed te lat­en func­tioneren en gezond te houden!

Mogelijke en vaak meerdere oorza­k­en hier­van zijn onder andere:

 • Vocht­ge­brek (op uit­dro­gen staan)
 • Gebrek aan de juiste vet­ten (omega 3)
 • Teveel “slechte” vet­ten (omega 6)
 • Teveel kool­hy­drat­en bin­nen krijgen
 • Medici­jnge­bruik
 • Stress
 • Slaapge­brek

Cellen - Omega 3 olie - Bekkenzorgcentrum Buiter

Onze gezondheid begint bij gezonde(re) cellen

Ons lichaam is volledig opge­bouwd vanu­it cellen. We hebben wel meer dan 200 ver­schil­lende soorten in ons lichaam. Deze cellen hebben vocht en gezonde vet­ten nodig om te bli­jven func­tioneren. Zodat deze in staat zijn om voed­ingsstof­fen op te nemen en deze verder te ver­w­erken in richt­ing van onze orga­nen, zoals bijvoor­beeld ons hart, onze lon­gen, maar ook de huid! Daar­naast hebben de cellen als func­tie om de ontstane afval­stof­fen af te voeren.

 

Langzaa­maan, zon­der dat we het echt in de gat­en hebben we gehad, is onze leef­sti­jl sinds de jaren 70 steeds meer veran­derd naar vulling in plaats van voed­ing. De huidi­ge voed­ing zit vee­lal vol met toegevoegde suik­ers en onge­zonde vet­ten, kor­tom: boorde­vol met Omega 6. Boven­di­en eten we veel vak­er dan toen­ter­ti­jd, er is immers op iedere hoek van de straat iets te halen. Daar­naast hebben we geleerd om de gezonde vet­ten als room­bot­er en oli­j­folie te ver­mi­j­den. En als klap op de vuurpi­jl drinken we bij­zon­der weinig water.

Die vulling, ofwel: ver­keerde brand­stof, doet ons lichaam let­ter­lijk vastlopen.


Werkt jouw lichaam als een geoliede machine? Of meer als een vastgelopen motorblok?


Omega 3 olie & vitamine K2/D3

Omega 3 olie - Bekkenzorgcentrum Buiter

Om dat vast­gelopen motor­blok weer aan het lopen te kri­j­gen, is het raadza­am om aan de slag te gaan met de inname van Omega 3 olie in com­bi­natie met vit­a­mine K2/D3.

Start met het dagelijks innemen van Omega 3 olie, ongeveer een eetle­pel per dag, om jouw cellen weer in beweg­ing te bren­gen. Waar­door de cellen in staat zijn om voed­ingsstof­fen op te nemen en te ver­w­erken, maar ook om afval­stof­fen af te voeren. De Omega 3 is een tegen­hang­er van de Omega 6, welke laag­gr­a­di­ge ontstekin­gen veroorza­akt. Daar­naast hebben we Omega 3 nodig voor het fit houden van onze aderen, zodat deze bewegelijk blijven.

De Omega 3 olie wordt alti­jd in com­bi­natie met vit­a­mine K2/D3 ingenomen. De K2 zorgt ervoor dat de aderen schoonge­maakt wor­den en beter door­laat­baar zijn, waar­door het bloed beter kan gaan stromen. Vit­a­mine D3 zorgt op zijn beurt ervoor dat onze aderen sterk­er wor­den. Daar­naast zorgt de olie ervoor dat jouw aderen lekker soe­pel blijven!


Meten is weten!

Waarom ik fan ben? Het is een super uniek prod­uct! Voor­dat je begint met de inname van de Omega 3 olie, doe je alti­jd eerste een kleine bloedtest. Met een sim­pele vinger­prik, 2 drup­pels bloed op een test­strook­je, weet jij bin­nenko­rt (bin­nen 25 tot 30 werkda­gen) hoe jouw waardes er aan toe zijn. Hieruit komen 2 uit­sla­gen. De eerste waarde verteld hoe jouw Omega 3 index is, dat wil zeggen: de mate waarin jouw cellen in staat zijn om voed­ingsstof­fen op te nemen, te ver­w­erken en ver­vol­gens de afval­stof­fen af te voeren. Daar­naast kri­jg je inzicht in de ver­houd­ing tussen Omega 3 & Omega 6 in jouw lichaam, kor­tom: de mate waarin er sprake is van laag­gr­a­di­ge ontstekingen. 

Na een tijd­je ben je natu­urlijk benieuwd wat de olie voor jou gedaan heeft. Heb jij even geluk, na 5 maan­den ont­vang je wederom een test en gaan we voor een max­i­maal resul­taat! Mits jij natu­urlijk je best doet (lees: dagelijkse inname van de Omega 3 olie)!


Omega 3 & vitamine K2/D3 bestellen!

Omega 3 olie — PAO

Ont­vang de eerste maand 2 flesjes Omega 3 olie & 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 + een test en betaal  €135,- incl. verzendkosten.

De eerste maand heb je een dubbele dosis nodig, om zo jouw cellen en vat­en goed opneem­baar te mak­en. Daar­na kri­jg je iedere maand een flesje Omega 3 olie & 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 thuis ges­tu­urd en betaal je  €62,- incl. verzend­kosten. Na 5 maan­den doe je de test opnieuw en ont­dek je of het bloed “als een malle’ is gaan stromen!

 Aan­melden 

Omega 3 olie — GOLD

Ont­vang de eerste maand 2 flesjes Omega 3 olie & 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 + een test en betaal €196,- incl. verzendkosten.

De eerste maand heb je een dubbele dosis nodig, om zo jouw cellen en vat­en goed opneem­baar te mak­en. Daar­na kri­jg je iedere maand een flesje Omega 3 olie & 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 thuis ges­tu­urd en betaal je  €85,- incl. verzend­kosten. Na 5 maan­den doe je de test opnieuw en ont­dek je of het bloed “als een malle’ is gaan stromen!

LET OP! De Omega 3 olie GOLD is alleen in de smaak Lemon te verkrijgen.

Omega 3 olie — Vegan

Ont­vang de eerste maand 2 flesjes Omega 3 olie & 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 + een test en betaal €196,- incl. verzendkosten.

De eerste maand heb je een dubbele dosis nodig, om zo jouw cellen en vat­en goed opneem­baar te mak­en. Daar­na kri­jg je iedere maand een flesje Omega 3 olie & 1 doos­je vit­a­mine K2/D3 thuis ges­tu­urd en betaal je  €90,- incl. verzend­kosten. Na 5 maan­den doe je de test opnieuw en ont­dek je of het bloed “als een malle’ is gaan stromen!

LET OP! De Omega 3 olie Veg­an is alleen in de smaak Orange te verkrijgen.

 
 

Wil je meer informatie over Omega 3 olie? Neem gerust contact met me op!