Als huisarts of specialist ziet u geregeld mannen, vrouwen en kinderen met klachten in het bekken(bodem)gebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie een van de behandelmogelijkheden. Het is een bewezen effectieve therapie.

Indi­caties
 • Urine-incon­ti­nen­tie (stress-urgency-gemengd)
 • Ver­hoogde mic­tiefre­quen­tie, heel vaak moeten poepen op 1 dag
 • Fecale incon­ti­nen­tie
 • Obsti­patie
 • Pro­lapsen (descen­sus uteri, rec­to­cele, cystocele)
 • Pijn in de onder­buik, in de bekken­bo­dem, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Prosta­dynie
 • Chron­ic Pelvic Pain Syn­d­room (CPPS)
 • Sek­suele prob­lematiek zoals vagin­isme, dys­pare­unie, erec­tiele dysfunctie
 • Pre-en post­op­er­atief bij chirur­gis­che inter­ven­ties in het kleine bekken
 • Zwanger­schaps­gere­la­teerde bekken- en lage- rugpijn.
 • Stu­it­pi­jn
Diag­nos­tiek
Naast anam­nese, analyse van mic­tieli­jsten, reg­uleren van vezel- en vocht­in­take en lichamelijk onder­zoek hebben bekken­fy­s­io­ther­a­peute de mogelijkhe­den van:


 • Inwendig onder­zoek bekken­bo­dem. De diag­nos­tis­che meer­waarde hier­van is het inzichtelijk mak­en van de coör­di­natie, kracht en relax­atie van de bekkenbodem.
 • Intrav­agi­nale/- en anale myofeed­back ter beo­ordel­ing van o.a. coör­di­natie en tonus
 • Rec­tale bal­lon: meten van sen­si­biliteit en aandranggevoel.

Na het diag­nos­tisch pro­ces stelt de bekken­fy­s­io­ther­a­peute de bekken­fy­s­io­ther­a­peutis­che diag­nose, waar­na aan de hand van de gefor­muleerde behan­del­doe­len in over­leg met de patient een behan­delplan wordt opgesteld. Eval­u­atie en zo nodig bijstelling van de behan­del­ing vin­dt regel­matig plaats. Voor analyse van het effect van de behan­del­ing wordt vaak gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.

Behan­del­mo­gelijkhe­den
 • Infor­matie en uit­leg met betrekking tot het klachtenpatroon
 • Advies over:
  • mic­tie en defe­catiehoud­ing, ‑gedrag
  • Voed­ing- en vochtiname
  • Belasting/belastbaarheid
  • Eventueel onder­s­te­unende hulpmiddelen

Oefen­ther­a­pie: bewust­mak­en van bekkenbodemgevoel

Oefen­ther­a­pie:

 • Bewust mak­en van bekkenbodemgevoel
 • Trainen van spieren van bekken, bekken­bo­dem, buik en lage rug
 • Mobiliseren/stabiliseren van bekken en lage rug
 • Ontspan­ning­stech­nieken
 • Func­tionele oefeningen

Onder­s­te­un­ing van de oefen­ther­a­pie door:

 • Inwendi­ge palpatie
 • Myofeed­back: meer­waarde van pal­patie en myofeed­back is het kun­nen geven van opti­male feed­back over de uit­gevo­erde con­trac­tie en relaxatie
 • Elek­tros­tim­u­latie
 • Vagi­nale bal­lon (bij vaginisme)
 • Pelot­ten (dilatatie)

Oefenin­gen om con­t­role te (her)krijgen tij­dens het vullen en het leg­en van blaas en rec­tum door:

 • Blaas­train­ing
 • PTNS: dem­pen van de blaas mid­dels stickers/naaldje op de voet, enkel, om zo het veelvuldig plassen
  tegen te gaan

Stu­it behan­del­ing vol­gens de NIMOC meth­ode: om zo pijn­klacht­en te verminderen/te verhelpen

Pre en post­par­tum Bekken­bo­dem Check: het in kaart bren­gen van de bekken­bo­dem voor of tij­dens de zwanger­schap of na de bevalling

Rec­tale ballontraining

Con­sult
Om te bepalen of er een indi­catie is voor bekken­fy­s­io­ther­a­peutis­che behan­del­ing, kunt u u patient gebruik lat­en mak­en van het fys­io­ther­a­peutisch con­sult. Na een bekken­fy­s­io­ther­a­peutisch onder­zoek ont­vang u een schriftelijk ver­slag met onder­zoeks resul­tat­en. De besliss­ing over het verdere beleid ligt bij u. 
Direct toe­ganke­lijk
Voor een bezoek aan de bekken­fy­s­io­ther­a­peut heeft een patient geen ver­wi­jz­ing van huis­arts of spe­cial­ist nodig. Op de web­site www.defysiotherapeut.com staan gereg­istreerde bekkenfysiotherapeuten.


Komt een patient naar de bekken­fy­s­io­ther­a­peut zon­der tussenkomst van een huis­arts dan vol­gt eerst een screen­ing. Als de patient op de goede plek is, dan vol­gen intake en behan­deil­ng. Patien­ten die eerst naar de huis­arts of spe­cial­ist gaan, kun­nen ver­wezen wor­den naar mij. In dat geval is wel een ver­wi­js­brief nodig.

Oplei­d­ing en Register
Bekken­fy­s­io­ther­a­pie is een erk­ende post-hbo-opleiding.
Bekken­fy­s­io­ther­a­peuten zijn breed opgeleid, zow­el ther­a­peutisch als diag­nos­tisch, op het gebied van:


 • Het uro­gen­i­taal systeem
 • Het gas­tro-intesti­naal systeem
 • Het houd­ing- en beweg­ingssys­teem van lage rug, buik en bekken.
 • Sek­suele prob­lematiek gere­la­teerd aan func­tiestoor­niss­enin de bekken­bo­dem en de hier­boven systemen
 • Obstetrie en zwanger­schaps­gere­la­teerde klachten

Als bekken­fy­s­io­ther­a­peut ben ik te vin­den in het REGISTER Bekken­fy­s­io­ther­a­pie, onderdeel van het Cen­traal Kwaliteit­sreg­is­ter Fysiotherapie.

Voor meer infor­matie zie ook:  www.nvfb.nl of www.bekkenfysiotherapie.nl

NVFB
De Ned­er­landse Verenig­ing voor Fys­io­ther­a­pie bij Bekken­prob­lematiek en pre- en post­par­tum gezond­hei­d­szorg (NVFB) is een beroepsin­houdelijke verenig­ing bin­nen het Konin­klijk Ned­er­lands Genootschap voor Fys­io­ther­a­pie (KNGF).


Bekken­fy­s­io­theapie is een erk­ende spe­cial­isatie bin­nen de fysiotherapie.

De NVFB behar­tigt de belan­gen van haar leden en streeft naar een verdere vak­tech­nis­che ontwik­kel­ing en weten­schap­peloijke onder­bouwing van de bekken­fy­s­io­ther­a­pie. De organ­isatie bewaakt de spec­i­fieke kwaliteit en deskundigheid van de bekken­fy­s­io­theapeut en houdt toezicht op rel­e­vante bij- en nascholing.

Zow­el lan­delijk als region­aal organ­iseert de NVFB bijeenkom­sten en con­gressen voor haar leden over de ontwik­kelin­gen bin­nen het vakge­bied. Daar­naast werkt de NVFB samen met andere beroep­sor­gan­isaties, nation­aal en internationaal.

Infor­matie NVFB: www.nvfb.nl. T 033 4672900

Weten­schap­pelijke verantwoording
Waar mogelijk werkt de bekken­fy­s­io­ther­a­peut evi­dence based, dan wel con­sen­sus based.