Samenwerking van groot belang!

Uit ervar­ing blijkt dat mensen met klacht­en in de lage rug, buik‑, bekken- en bekken­bodemge­bied veel baat hebben bij een geza­men­lijke aan­pak van hun klachten.

Uit onder­zoek is gebleken dat overgewicht de ernst van de klacht­en, zoals bijvoor­beeld urin­ev­er­lies, ont­last­ingsver­lies of verza­kkingsklacht­en aanzien­lijk kan ver­erg­eren. Een gewicht­sre­duc­tie van 5% komt de behan­del­ing reeds ten goede.

Verder lijkt onze samen­werk­ing ook bij klacht­en als ver­moei­d­heid, buikpi­jn, schim­melin­fec­ties en men­stru­atie prob­le­men het behan­del­tra­ject aanzien­lijk te verkorten.

De bekken­fy­s­io­ther­a­peut

De dietiste: Het­ty Smolders

Dema­ma­train­er- Din­da Hettinga