Pre-Partum en Postpartumconsult.

Je kunt op elk moment in je lev­en een bekken­bodem­check ondergaan/krijgen. Zelf ben ik van mening dat iedereen zou moeten weten waar zijn of haar bekken­bodem­spieren zit­ten en moet weten hoe je bekken­bo­dem func­tion­eert. In bekken­fy­s­io­ther­a­pieland wordt de post-par­tum check ingevo­erd. Maar een check vooraf, en dat kan al op papi­er, is mijns inziens geen over­bod­i­ge luxe. Je kan immers beter voorkomen dan genezen… toch?! In ons cen­trum kan je naast de post­par­tum check daarom ook de pre par­tum check kri­j­gen. Maar ook wan­neer je in de over­gang zit of wan­neer u een hoge leefti­jd heeft bereikt.…. Het is nooit te laat om een check te lat­en doen.

Bekkenfysiotherapie na de zwangerschap

Zwanger­schap en bevalling zijn risi­co­fac­toren voor het ontstaan van klacht­en in en ron­dom het bekken en je kruis (lees de bekkenbodemspieren).

Deze kun­nen lei­den tot verve­lende klacht­en als:
Lage rug- en bekken­klacht­en (pijn­klacht­en, min­der beweeglijk zijn, ‘bevriezen”)
Urine en/of ontlastingsverlies
Heftige drang op urine en / of ontlasting
Verza­kkin­gen (urineb­uis, blaas, baar­moed­er, endeldarm)
Pijn bij het vrijen
De mate waarin deze klacht­en voorkomen, is hoog. Zo heeft 25% van de vrouwen na de bevalling last van lage rug- en bekken­klacht­en, 50% heeft last van urin­ev­er­lies. 35% heeft aan­toon­baar let­sel aan de anale kringspi­er, 42% van de vrouwen met ten min­ste één kind ontwikkelt een verza­kking en meer dan 50% klacht­en ervaart klacht­en bij het vri­jen. (gemeen­schap).

Men weet, dat hoe eerder we weten wat er aan de hand is (er een diag­nose is gesteld), en hoe sneller we infor­matie geven en kun­nen starten met het oefe­nen, onder begelei­d­ing van een gereg­istreerd bekken­fy­s­io­ther­a­peut of zwanger­fit docent, dat dit kan lei­den tot her­s­tel van deze klacht­en en kan voorkomen dat het chro­nisch wordt.

Het post­par­tum con­sult is een bekken­fy­s­io­ther­a­peutisch con­sult / onder­zoek dat zich spec­i­fiek richt op de mogelijke gevol­gen van een zwanger­schap en bevalling. Het is daar­bij belan­grijk die risi­co­fac­toren op het ontstaan van bekken- en bekken­bodem­let­sel die zich tij­dens de zwanger­schap en bevalling hebben voorgedaan, nauwkeurig te inventariseren.

Het post­par­tum con­sult bestaat uit:
Anam­nese / vraagge­sprek de geschiede­nis van je buik/bekken- en bekken­bodemge­bied in kaart wordt gebracht en waarin alle risi­co­fac­toren wor­den geïnventariseerd
Onder­zoek naar het func­tioneren, de sta­biliteit van lage rug en bekken
Onder­zoek naar de bekken­bodem­func­tie (mogelijk met behulp van onderzoeksmiddelen/probes, bal­lon­net­jes etc etc).
Onder­zoek naar de mate waarin de buik­druk bij­draagt aan mogelijke klachten
Het stellen van een bekken­fy­s­io­ther­a­peutis­che diagnose
Het geven van een bekken­fy­s­io­ther­a­peutisch (behandel)advies, advies gericht op pre­ven­tie bekken- en bekkenbodemklachten.
Het onder­zoek kan wor­den aangevraagd door ver­loskundi­gen, gynae­colo­gen, huis­art­sen maar ook door jouw zelf. Rede­nen om dit con­sult aan te vra­gen, kun­nen zijn zwanger­schap­pen en / of bevallin­gen waar­bij zich één of meerdere risi­co­fac­toren hebben voorgedaan of gewoon wan­neer iemand wil weten wat de con­di­tie van het bekken en de bekken­bo­dem is uit voor­zorg voor eventuele lat­er optre­dende klachten.

Voor het post­par­tum con­sult wordt 50 minuten gere­serveerd. De kosten zijn € 106 euro ( hier­van kri­jg je, afhanke­lijk van jouw zorgverzek­er­ing, een deel terug).

Wil jij graag een van de checks. Click dan hier  Ik meld mij aan.