Wat is dry needling?

Dry needling is overgekomen uit Cana­da en wordt al jaren toegepast bin­nen de reg­uliere fysiotherapie.
Door mid­del van een spe­ciale tech­niek wor­den spieren aangeprikt en rak­en op die manier snel en lang­durig ontspannen.
Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunc­tu­ur­naald en er wordt dus geen vloeistof in de spi­er gebracht.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur.

Bij acupunc­tu­ur wor­den vaak opper­vlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet.
Die bli­jven daar enige tijd zit­ten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam.
Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kort­durend in de spi­er wordt geprikkeld.
Dry needling werkt op spec­i­fieke pun­ten in de spieren: zgn ‘trig­ger­points’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Wat is een triggerpoint?
Een trig­ger­point is een ‘knoop’ in een spi­er, die naast de lokale drukpi­jn, ook vaak pijn op afs­tand veroorzaakt.
De fys­io­ther­a­peut zoekt naar deze plaat­sen, omdat ze de hoof­doorza­ak kun­nen zijn van uw klachten.

Trig­ger­points kun­nen zich uiten in:
• pijn / sti­jfheid lokaal in een spi­er en ook pijn elders ‘op afstand’
• ver­min­derde kracht in de betrokken spier(en)
• pijnon­twijk­end gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
• tin­telin­gen in arm/been, hoofd­pi­jn, duizeligheid.

Hoe kun­nen trig­ger­points ontstaan?
• Acu­ut moment – bijv. door een ver­keerde beweg­ing (ver­tillen) of een ongeval/sportletsel of door het inknip­pen of inscheuren van de bekken­bo­dem tij­dens een bevalling.Of door een val op het stuitje.
• Chro­nisch – bijv. door een lang­durig ver­keerde houding
• Psy­chol­o­gis­che fac­toren, zoals stress en depressie.
• Stand­safwijkin­gen van het bekken/rug,stuit of insta­bliliteit van de rug en het bekken en/of ver­schillen in beenlengte 

Wat doet de bekkenfysiotherapeut?
Tij­dens de intake, zal de geschiede­nis van uw buik/bekken-bekken­bodemge­bied in kaart wor­den gebracht. Daar­na vol­gt het lichamelijk onder­zoek. Onder­zoek naar de rug, dehe­upen, en het bekken.
Daar­na wor­den de spieren nad­er onder­zocht, die mogelijk uw pijn veroorza­k­en. Dit kun­nen spieren in de gehele bekken­re­gio, als ook de bekken­bodem­spieren zijn. Om de pijn­pun­ten in de bekken­bo­dem goed te lokalis­eren wordt er inwendig ( via de vagi­na, of de anus) onder­zoek gedaan. 

Waar richt de behan­del­ing zich op?
De behan­del­ing is gericht op het uitschake­len van het trig­ger­point of pijnpunt.
Via het gericht aan­prikken met een naald­je wor­den deze pun­ten in de spier(en) ontspannen.
Bij lang­durige klacht­en zal de ther­a­peut vaak meerdere spieren behan­de­len in het buik, rug, ‑bekkenge­bied. In ons cen­trum behan­de­len wij ook de bekken­bo­dem, de stu­it en het schaam­been met behulp van dry needling. 

Hoe voelt dry needling aan?
Het inbren­gen van het naald­je voelt u in principe niet. Als het juiste trig­ger­point aangeprikt wordt, spant de spi­er zich even kort aan.
Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daar­na ontspant de spi­er zich meestal direct en kunt u gemakke­lijk­er bewegen.
Vaak voe­len de behan­delde spieren wel ver­moeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kor­tere duur.

Wat gebeurt er daarna?
U kri­jgt oefenin­gen en gerichte adviezen mee om de ver­be­ter­de sit­u­atie bij te kun­nen houden.

Wat kost dry needling?
Deze meth­ode is een onderdeel van een nor­male fys­io­ther­a­pie behandeling.
Indi­en u aan­vul­lend verzek­erd bent, vallen in principe ook de kosten voor dry needling hieronder.

Meer infor­matie