U bepaalt! De gehele behandeling zal in nauw overleg met u plaatsvinden.

Wat kan ik voor u betekenen?

Tij­dens een uit­ge­breid vraagge­sprek (2x 30 minuten op ver­zoek in 1 x 60 minuten) en een bekken­fy­s­io­ther­a­peutisch onder­zoek (2e of 3e con­sult) wordt uw sit­u­atie in kaart gebracht en wordt gezocht naar de mogelijke oorza­ak van uw klacht.

U wordt gevraagd een vra­gen­li­jst in te vullen (deze ont­vangt u via de mail of tij­dens het 1e gesprek). Om gede­gen onder­zoek te doen wor­den rug- buik ‑bekken en bekken­bodemge­bied onder­zocht. Wan­neer nodig kan gebruik gemaakt wor­den van inwendi­ge onder­zoeksmeth­o­d­en, zoals palpatie(vaginaal of anaal) waar­bij ik de rustspan­ning en de kracht van de bekken­bodem­spieren meet. Aan het einde daar­van wordt de diag­nose vast­gesteld. Ook wordt het tra­ject bespro­ken om de doe­len te bereiken. 

Als bekken­fy­s­io­ther­a­peut:

  • Leer ik u bij de behan­del­ing de spieren rond het bekken te herken­nen en goed te gebruiken, zodat de bekken­bo­dem en de omliggende spieren weer een samen­werk­end geheel worden.
  • Geef ik u eventueel huiswerkoe­fenin­gen mee, waar­bij ook aan­dacht is voor ademhal­ing en ontspanning.
  • Geef ik u houd­ings- en beweg­ingsad­viezen om de activiteit­en van het dagelijks lev­en goed te kun­nen uitvoeren.
  • Kan ik gebruik­mak­en van oefen­hulp­mid­de­len of appa­ratu­ur om de activiteit van de bekken­bodem­spieren zicht­baar te mak­en. U kunt zo uw eigen vooruit­gang zien.
  • Kan ik u helpen de con­t­role te (her)krijgen tij­dens de vulling van blaas en darmen
  • Geef ik u tij­dens de behan­delin­gen indi­vidu­ele en voor u op maat gemaak­te coach­ing en begeleiding.
  • Besteed ik veel aan­dacht aan voor­licht­ing en preventie.

Infor­matie over de ver­schil­lende behan­delin­gen kunt u vin­den onder Down­loads.