Persbericht

MEPPELSlechts vijf pro­cent van de mensen met prob­le­men in het bekkenge­bied weet de juiste zorg te vin­den. Schrik­barend laag, vin­dt Josine Buiter (35). Zij startte een maand gele­den een nieuw bekken­zorg­cen­trum aan de Prins Hen­drikkade in Mep­pel;. ‘Ongeveer 60 pro­cent van alle mensen kri­jgt weleens te mak­en met plasprob­le­men. Je gaat er niet dood aan, maar het beïn­vloedt de kwaliteit van lev­en heel erg,’ zegt ze.

De urine niet kun­nen ophouden, de ont­last­ing niet kun­nen ophouden, pijn bij het plassen; het zijn prob­le­men waar Josine Buiter in het Bekken­zorg­cen­trum Buiter dagelijks mee te mak­en heeft. De bekken­fy­s­io­ther­a­peute was 12,5 jaar werkza­am in het Dia­conessen­huis waar­van de laat­ste drie in het Droogbed- en Bekken­cen­trum. Ze behan­delde voor­namelijk vol­wasse­nen in het Bekken­cen­trum. Het was een ‘superteam’, maar toch besloot Josine voor zichzelf te begin­nen. ‘Ik wilde meer doen in de eerstelijn­szorg. Ik denk dat daar hin­dernissen sneller te nemen zijn en dat ik patiën­ten sneller kan bereiken. Het zieken­huis is een log­ger orgaan.’

Josine Buiter houdt komende vri­jdag open huis in haar Bekken­zorg­cen­trum Buiter aan de Prins Hen­drikkade 114a. Belang­stel­len­den zijn vanaf 16.00 uur welkom.