Als u klachten heeft in het bekkengebied, hoeft dat nog niet te betekenen dat er iets onherstelbaar beschadigd is, of gebroken.

Tij­dens de Zwanger­schap of na de bevalling ervaren som­mige vrouwen pijn in de bekken­streek. Ook na een ongeval of trau­ma (vallen, sportlet­sel), dus ook bij man­nen, kan men pijn ervaren in de bekkenstreek.

Dit komt omdat uw bekken min­der sta­biel is dan u gewend bent. Die pijn kan uit­stralen naar de boven­be­nen en gepaard gaan met pijn in het schaam­bot en SI-gewrichten.
Staan, lopen en zit­ten houdt u min­der lang vol door deze pijn.

Onge­makken als start­pi­jn, moeiza­am bewe­gen en napi­jn, pijn in de lage rug en ron­dom het bekken en in de benen herkent u miss­chien. Deze klacht­en ontstaan door­dat de dagelijkse belast­ing hoger is dan uw lichaam op dat moment aankan. In geval van bekken­pijn tij­dens de zwanger­schap, verd­wi­j­nen deze klacht­en bij­na alti­jd na de bevalling, , maar in enkele gevallen bli­jven ze langer bestaan.

De oorza­ak is nog onbek­end. Wel staat vast dat het gere­la­teerd is aan een niet-opti­male sta­biliteit van de bekkengewricht­en. Vrouwen en man­nen rea­geren hierop door andere spieren meer aan te span­nen. Hier­door kun­nen weer andere klacht­en ontstaan, zoals urin­ev­er­lies, maar ook pijn in het kruis en bijvoor­beeld stuitpijn.

Wat belan­grijk is om te weten:

Als u klacht­en heeft in het bekkenge­bied, hoeft dat nog niet te beteke­nen dat er iets onher­stel­baar beschadigd is, of gebro­ken. Met de juiste hulp kunt u goed van uw klacht­en af komen. Ook met deze klacht­en kunt u terecht bij Bekken­zorg­cen­trum Buiter.

Spier­con­t­role