Mannen hebben ook een bekkenbodem

Problemen in de bekkenbodem…

Man­nen hebben daar geen last van”

Dit vooro­ordeel bestaat bij veel mensen. Het gevolg hier­van is dat men er niet over praat. En dat man­nen vaak bli­jven tobben met prob­le­men als pijn in de penis of bij de anus, liesklacht­en, urin­ev­er­lies of erec­tiestoor­nissen. De bekken­fy­s­io­ther­a­peut helpt u bij het voorkomen en oplossen van prob­le­men rond de bekkenbodem.

In mijn loop­baan heb ik sinds de laat­ste 5 jaar meerdere man­nen gezien. De ver­houd­ing man vrouw in mijn prak­tijk is nu zelfs 60–40. Ik ben van mening dat ik nog maar het top­je van de ijs­berg zie.  In Ameri­ka hebben jaar­lijks 2 miljoen man­nen last van pijn in de balzak. Ver­taald naar Ned­er­landse maat­staven moeten dat  200.000 man­nen zijn. Mijn ervar­ing is dat deze man­nen vaak al bij diverse spe­cial­is­ten zijn geweest en het gevoel kri­j­gen van naar het kast­je en de muur ges­tu­urd te wor­den. Gelukkig heb ik mogen ervaren dat deze man­nen soms al naar 3–4  behan­delin­gen zich weer een stuk beter voe­len, ook wan­neer ze al ruim 12 jaar steeds terugk­erende klacht­en had­den gehad.

Bij man­nen prob­le­men kunt u denken aan:

Pijn­klacht­en in de bekken(bodem)regio
 • Pijn rond de anus, maar ook kram­p­en in de anus en anale scheurtjes
 • Pijn in de balzak
 • Pijn in de penis
 • Stu­it- of bekkenpijn
 • Liespi­jn of pijn in de onderbuik
Plasprob­le­men
 • Vaak plassen
 • Niet kun­nen ophouden van de plas
 • Vaak aan­drang om te plassen
 • Ver­min­derde straal met plassen
 • Moeil­ijk op gang komen van het plassen
 • Telkens onder­breken van de plas
 • Urin­ev­er­lies
 • Nadrup­pe­len
 • Vaak aan­drang om te ontlasten
 • Vaak ont­las­ten
 • Gevoel van niet kun­nen ophouden of ontlastingsverlies
 • Ver­stop­ping (obsti­patie) of niet goed kun­nen ontlasten
 • Erec­tiestoor­nissen
 • Prob­le­men met klaarkomen
Ont­last­ing­sprob­le­men
 • Vaak aan­drang om te ontlasten
 • Vaak ont­las­ten
 • Gevoel van niet kun­nen ophouden of ontlastingsverlies
 • Ver­stop­ping (obsti­patie) of niet goed kun­nen ontlasten
Sek­suele problemen
 • Erec­tiestoor­nissen
 • Prob­le­men met klaarkomen
Prob­le­men na operaties
 • Urin­ev­er­lies na prostaatoperaties