De spieren in uw lage rug, buik en bekken spelen een grote rol bij houding en beweging.

De bekken­bodem­spieren hebben een belan­grijke taak bij plassen, vri­jen en ont­las­ten. Die spieren kun­nen te zwak zijn of juist te ges­pan­nen. Het komt ook voor dat ze niet op het juiste moment hun werk doen. Niet iedereen voelt deze spieren, waar­door bewuste con­t­role soms onmo­gelijk lijkt.

De bekken­bodem­spieren kun­nen te ges­pan­nen zijn door bijvoor­beeld te lang uit­stellen van het plassen, eerdere prob­le­men in buik of bekken(bodem)gebied of een bepaalde lev­enssti­il. De bekken­bodem­spieren kun­nen te slap zijn bij de oud­ere man of door­dat er bijvoor­beeld ver­keerd getild wordt tij­dens het werk, lang­durig en veelvuldig geperst wordt bij ver­harde ont­last­ing, of door anale pen­e­tratie. Bekken­bodem­spieren kun­nen ook op de ver­keerde manier en op een ver­keerd tijd­stip aanges­pan­nen wor­den, bijvoor­beeld door meep­ersen tij­dens het plassen, waar­bij de spieren aanspan­nen in plaats van ontspannen.

Klachten in het bekkengebied komen dus niet alleen bij vrouwen voor maar ook bij mannen.

Wan­neer u 1 of meerdere van deze klacht­en herkent kunt u bij mij terecht. Ik help u de con­t­role over de bekken­bodem­spieren en de spieren in uw buik, lage rug en bekken te herwinnen.

Zo vin­dt u uw zelfvertrouwen weer terug.