Toiletbezoek mag geen zware gang zijn. Blijf niet rondlopen wanneer u problemen heeft om u ontlasting kwijt te raken, daar is iets tegen te doen.

Obstipatie (verstopping)

Bij obsti­patie heeft u prob­le­men bij het poepen. We spreken over obsti­patie wan­neer iemand min­der dan 3 keer per week ont­last­ing heeft of wan­neer iemand wel regel­matig ont­last­ing heeft maar vaak hard moet persen om de ont­last­ing te lozen.

Dit kan het gevolg zijn van een te ges­pan­nen bekken­bo­dem of een bekken­bo­dem die niet op de juiste manier func­tion­eert. De bekken­bo­dem kan daar­door niet goed ontspan­nen en daarom kun­nen plassen en het poepen een prob­leem worden. 

De bekken­fy­s­io­ther­a­peut is de aangewezen per­soon om u inzicht te geven of dit wellicht de oorza­ak kan zijn voor u obsti­patie of het moeten persen tij­dens het poepen. We zoeken samen naar de oorza­ak van de obsti­patie en de bekken­fy­s­io­ther­a­peut legt aan de hand van plaat­ma­te­ri­aal uit hoe dit is ontstaan. 

U leert uw bekken­bo­dem weer goed te gebruiken. De bekken­fy­s­io­ther­a­peute kan hier­bij gebruik mak­en van myofeed­back, elek­tros­tim­u­latie en de rec­tale bal­lon. Daar­naast best­e­den we ook aan­dacht aan bijvoor­beeld spe­ciale adem- en ontspan­ning­soe­fenin­gen en een juist toiletgedrag.

Symptonen

Welke symp­to­nen kun­nen duiden op obsti­patie of moeil­ijkhe­den tij­dens het poepen:

 • Harde ont­last­ing
 • Een vol gevoel in de buik
 • Weinig eetlust,
 • Kram­p­en en buikpijn
 • Lekken van dunne ontlasting
 • Spon­taan ver­lies van kleine harde prop­pen ontlasting
 • Pijn in de lage rug
 • Pijn aan het stuitje
 • Niet goed kun­nen zitten/pijn bij het zitten
 • Gevoel dat u niet bent uitgepoept/dat er nog iets bli­jft zitten
 • Geen of weinig aan­drang voelen
 • Het niet kun­nen ophouden van windjes

Wan­neer u 1 of meerdere van boven­staande ver­schi­jnse­len herkent, kunt u alti­jd vri­jbli­jvend con­tact met mij opnemen.