Incontinentie is het ongewild verlies van urine of ontlasting. De meeste mensen hebben last van urineverlies.

Elke drup is er één teveel

De hoeveel­heid urin­ev­er­lies kan bij iedereen ver­schillen: een drup­pelt­je, een scheut­je of zelfs een hele plas. Het kan zelfs per dag enorm ver­schillen. Het komt op alle leefti­j­den voor, hoewel meer oud­eren er last van hebben. Ongeveer 40% van de vrouwen en 10% van de man­nen in Ned­er­land kri­jgt te mak­en met urineverlies.

Vaak begint het met een ‘klein onge­mak’: u ver­li­est zomaar een paar drup­pels. Gewoon als u lacht, bukt, iets optilt, tij­dens het hoesten, bij onverwachte beweg­in­gen of ter­wi­jl u aan het sporten (sprin­gen, hardlopen)bent. Deze vorm van urin­ev­er­lies heet Stress-incontinentie.

De impact van urin­ev­er­lies op de kwaliteit van lev­en is enorm. Veel mensen voe­len zich onzek­er, gaan min­der vaak de deur uit of stop­pen met sporten. Dat is begri­jpelijk, maar eigen­lijk niet nodig. Het is vaak heel goed te behan­de­len. Wij raden u aan om uw urin­ev­er­lies alti­jd met uw huis­arts of (bekken-) fys­io­ther­a­peut te bespreken. Na behan­del­ing kun­nen uw klacht­en afne­men of zelfs verdwijnen.

De oorzaak van stress-incontinentie

Vaak zijn er meerdere oorza­k­en voor het urin­ev­er­lies. Soms ontstaat het zon­der duidelijke reden. Een zwanger­schap en een bevalling kun­nen van invloed zijn op het ontstaan van urin­ev­er­lies. Maar ook veel en zwaar hoesten of de over­gang kun­nen invloed hebben, net als oper­aties aan buik,bekken of prostaat. Soms hangt het urin­ev­er­lies samen met medici­jnge­bruik, gynae­col­o­gis­che aan­doenin­gen of psy­chis­che fac­toren, span­nin­gen of zware men­tale belasting.

Dit kan tot gevolg hebben dat de bekken­bodem­spieren niet meer opti­maal func­tioneren. Het is een fabel, dat wan­neer er sprake is van urin­ev­er­lies, dit alti­jd wordt veroorza­akt door een te slappe bekken­bo­dem. Het kan ook zo zijn dat de coör­di­natie van de bekken­bodem­spi­er niet meer opti­maal is. Maar ook een over­w­erk­te bekken­bodem­spi­er kan urin­ev­er­lies tot gevolg hebben. De bekken­bodem­spieren kun­nen de blaashals niet meer goed afs­luiten, of doen dit op het ver­keerde moment. De bekken­bodem­spieren werken samen met de buik­spieren, het mid­den­rif en de rug. Ze rea­geren dus ook op uw houd­ing, uw ademhal­ing en uw algemene conditie.

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u doen.

Samen met u zal de bekken­fy­s­io­ther­a­peut opzoek gaan naar de mogelijke oorza­k­en van uw urin­ev­er­lies. Daarom brengt zij de gehele geschiede­nis van uw bekken­bo­dem in kaart. U kri­jgt daar­na adviezen over u drink en eet­pa­troon, uw ademhal­ing, toi­letge­drag en houd­ing en beweg­ing. U leert uw bekken­bodem­spieren weer op de goede manier in te zetten. Zo lukt het veel mensen om met betrekke­lijk een­voudi­ge adviezen en oefenin­gen, hun urin­ev­er­lies aanzien­lijk te ver­min­deren of zelfs te ver­helpen. Helaas lukt dat bij som­mi­gen niet. Dan bespreken we dit met uw huis­arts en wordt u mogelijk doorver­wezen naar de uroloog of gynae­coloog om andere opties te bek­ijken. Mocht een oper­atie nodig zijn, dan heeft u een uit­stek­ende uit­gangsposi­tie. Want hoe beter uw con­di­tie en de func­tie van uw bekken­bodem­spieren, hoe beter u herstelt.

Ook bij de andere vor­men van urin­ev­er­lies: urge-incon­ti­nen­tie of een gemengde vorm van incon­ti­nen­tie kan een bekken­fy­s­io­ther­a­peut wellicht iets voor u betekenen.